PetMETA-testi tehdään käyttäen koirille kalibroitua NMR-spektroskopiamenetelmää (NMR). NMR-menetelmä on kliiniseen käyttöön parhaiten soveltuva metabolomiikan tutkimusmenetelmä, sillä NMR-teknologialla tulokset saadaan kvantitatiivisessa muodossa, tulosten toistettavuus on hyvä, analysointi on nopeaa, menetelmä sopii käytettäväksi suurillekin päivittäisille näytevolyymeille, tarvittava näytemateriaalin määrä on pieni ja menetelmä on erityisen kustannustehokas. Näytemateriaalina käytetään punasoluista eroteltua litiumhepariiniplasmaa paastotetulta koiralta otettuna.

 

NMR-spektroskopiamenetelmä

NMR-spektroskopia (englanniksi: Nuclear Magnetic Resonance) perustuu atomiydinten vuorovaikutukseen magneettikentän kanssa. Molekyylien magneettikentässä aikaansaamat signaalit pohjautuvat niiden kemialliseen rakenteeseen. Molekyylin konsentraatio muuttaa NMR-signaalin intensiteettiä lineaarisessa suhteessa molekyylin pitoisuuteen näytteessä. NMR-signaalin intensiteetin perusteella pystytään täten laskemaan molekyylin konsentraatio näytteestä. Osalla testin markkereista konsentraatio lasketaan suoraan yksilöllisen signaalin intensiteetin perusteella, toisilla taas käytetään apuna tietokonemallinnusta. NMR-menetelmällä näyte-erien väliset mittausvaihtelut ovat vähäisiä, sillä näytteen analysointiin ei käytetä reagensseja, laite ei ole suorassa kosketuksessa näytemateriaaliin, eikä näytteen absorboima radiotaajuinen säteily vahingoita näytettä.

 

Koiraspesifinen analyysi

Konsentraatioiden laskemisen pohjana on molekyylien kemiallisen rakenteen ja niiden aikaansaamien yksilöllisen signaalien tunteminen. Menetelmän kehityksessä on käytetty sekä spiking-tutkimuksia, joissa puhdistetun molekyylin antamaa signaalia tutkitaan, että yhdistämällä NMR-teknologian tuloksia ulkopuolisten laboratorioiden tuloksiin. Testissä mitattavien pikkumolekyylien pitoisuus mitataan suoraan niiden tunnusomaisista signaaleista. Testipaneelin lipidipaneeli puolestaan pohjautuu koiraspesifiseen algoritmiin, joka on muodostettu ulkopuolisten vertailulaboratoroiden tulosten perusteella.

 

Kattava tulos yhdestä näytteestä

NMR-testipaneelin metaboliitit ovat valikoituneet testattaviksi sen perusteella, että ne ovat kvantifioitavissa nopeasti ja kustannustehokkaasti käytetyllä testausmetodilla. PetMETA testissä käytettävä NMR-testipaneeli mittaa kokonaisuudessaan yli 120 biomarkkeria. PetMETA testiin näistä on valittu ainoastaan laboratorionäytteiden tyypillistä kuljetusta hyvin kestävät markkerit, joiden biologisesta merkittävyydestä on aiempaa tutkimustietoa. Koko testipaneelin sisältö, sisältäen myös tutkimukselliset markkerit, voidaan toimittaa pyynnöstä.

 

Lisätietoa

Ottka C Vapalahti KPuurunen JVahtera LLohi H. Characteristics of a novel NMR-based metabolomics platform for dogs.